A vitaminini unutmayın! Mevsim meyvesi gibisi yok. Strese son vermenin 15 yolu

Kendinizi değil kilonuzu yakın

·  ANASAYFA  
·  AVRUPA HABER  
·  MEDYA  
·  EKONOMI  
·  FIRMALAR  
·  SPOR  
·  YAZARLAR  
·  BASIN ÖZETLERI  
·  COCUKLAR  
·  KADIN & YASAM  
·  BEDAVA POST  
·  DOWNLOAD  
·  TREIBER  
   
   


  DÜN ve BUGÜN 

                   Leman Kuzu

 

lemankuzu@windowslive.com

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ / WORLD HUMAN RIGHTS DAY 

Bugün 10 Aralık, önemli bir gün. Tüm insanlar için insanlık onuruyla bağdaşan bir yaşam diliyoruz, sadece

kağıt üzerinde değil, aynı zamanda bu hakları yaşamın her alanında hissetmeli ve görmeliyiz. Dileğimiz
bugün ve bundan sonrası insanlık için umut verici olur...
 
10 th of December.Today is an essential day. We wish for people a life which get along well with honour.
Not only with the writtings, but also we should feel and see that ' Right' in every space of our life. We wish
today and then would be hopefull for Humanity... 

                                                                                         WHERE ARE THE HUMAN RIGHTS!..


İnsanın değişimi ve gelişmesi sonucunda 10 Aralık 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi doğmuştur.
Elbette insanın bu noktaya varmak için verdiği mücadelenin temelinde düşünebilmesi yatıyor, taktir
edersiniz ki; insanı insan yapan en büyük değerlerden biridir düşünebilmek. Doğal olarak, özgürce düşünme
hakkı, yaşama hakkından sonra gelen en önemli haklardan biridir, dolayısıyla böylesi hak ve özgürlükleri
yaşayan bireylerden oluşan bir toplumda eşitsizliklerden, haksızlıklardan ve adaletsizliklerden söz etmek
mümkün değildir.Tabii, İnsan Hakları ihlallerinden de...
Bakınız,Türkiye BM'nin kurucu üyelerinden birisi olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni ilk onaylayan ülkeler
arasında yer almış ve İnsan Hakları konusundaki önemli sözleşmelerin büyük bir bölümüne taraf olmuştur.
II.Dünya Savaşı'nın acı deneyimlerinin bir daha tekrarlanmaması, insanlık onurunun hiçbir ayrım yapılmaksızın
korunması için ortak standart oluşturulması amacıyla düzenlenen BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin
içeriği olarak milyonlarca insana dünyanın hangi köşesinde olursa olsun onuruyla yaşama umudu verilmiştir.
Tabii 61 yıl önce imzalanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, insanlık
adına çok sevindirici bir durumdur,hiç bir topluma,rejime kültüre veya örfe özel armağan olarak doğmamış aynı
doğrultuda tüm insanlığın ortak değerleri üzerine kurulan bu bildirge, tanıdığı Evrensel Haklar sayesinde onuruyla,
adalet içinde yaşamayı arzu eden tüm insanlık için vazgeçilmez  bir öneme sahiptir.
Her 10 Aralık günü bu hakları gururla hatırlama günü değil, bu süre zarfında hak ihlallerinin tekrarlanmaması için
ulusal ve uluslararası alanda ortak çabaların arttırılması ve hak ihlallerine karşı hep birlikte yüksek sesle karşı
koyma günüdür. Bugün insan haklarının evrenselliği ilkesine olan bağlılığımızı yenileme, küreselleşen dünyada
küresel adaletin geliştirilmesine, Bildirge'de yer alan tüm hakların herkes için eşit olarak uygulanmasına kendimizi
yeniden adama günüdür. İnsanlar arasında ırk,din,renk,yaş,cinsiyet ayrımı yapmadan sevgi, saygı ve dostluk
duygularını geliştirmek, aynı zamanda insanlık onurunu ve kişiyi doğrularla temsil
eden bir bildirgedir.
İnsan Hakları kişiyi kendi özüyle yaşatacak insanlık kurallarıdır.İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan
onuruna yakışmayan ve
kabul edilemeyecek insanlık dışı davranışlardır, dolayısıyla bu tür toplumlarda, kavga ,
isyan ve çatışma geçmişten günümüze değin eksik olmamıştır.Hak, özgürlük, adalet ve eşitliği savunan toplumlarda
her daim huzur egemen olmuştur. Peki İnsan Hakları bize gelince neden hep suskun...
Azerbaycan Hocalı katliamı yakın tarih 1992, Doğu Türkistan ve Filistin daha da yakın bir tarih... Şimdi elimizi
vicdanımıza koyalım, o zaman İnsan Hakları nerdeydi? Neden bunca olan bitenlere bir dur diyen olmadı da onca
kanlar döküldü, onca çoluk çocuk feryat ederek toprağa gitti, yer gök inledi de sesimizi bir duyan olmadı.O halde
adama sormazlar mı... NERDE İNSAN HAKLARI ??? Aklımın almadığı birşeyler var lütfen bunun izahını birisi anlatsın,
İnsan Hakları sadece kağıt üzerinde mi?  Yada dünya genelinde çıkan her isyanda ve savaşta DUR diyerek,
haklıyı haksıza ezdirtmeyecek potansiyele de sahip mi? Ve yahut insanlık adına iyi şeyler yaptılarda biz mi göremedik,
bize mi uğramadılar, yada ne dersiniz biraz daha bekleyelim mi? Görelim bakalım neler olacak, neler bitecek...
Olmaz kardeşim olmaz, bu gidişat düzeltilmeli, herkes yaşamı hak ettiği adil bir düzende yaşamalı, haklar kağıt
üzerinde kalmamalıdır...

http://www.humanrights.com/#/videos 
http://www.humanrights.com/#/videos/no-torture
http://www.humanrights.com/#/what-are-human-rights 

BM’NİN ALTI TEMEL İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ


Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
İşkenceye Karşı Sözleşme
Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Sözleşmesi
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
Çocuk Hakları Sözleşmesi

 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ MADDELERİNİ HEP BERABER TEKRAR GÖZDEN GEÇİRELİM...

Madde 1: Bütün insanlar özgür; onur ve hakları yönünden eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşçe davranmalıdırlar.

Madde 2: Herkes, ırk, renk, cins, dil, din, siyasal ya da her hangi bir başka inanç, ulusal ya da toplumsal köken, varlıklılık, doğuş ya da herhangi
bir başka ayrım gözetilmeksizin bu Bildirge'de açıklanan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.
Bundan başka, ister bağımsız ülke uyruğu olsun, isterse bağımlı, özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke
uyruğu olsun, bir kişi hakkında, uyruğu bulunduğu devlet ya da ülkenin siyasal, adli ya da uluslararası durumu bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.

Madde 3: Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Madde 4: Hiç kimse köle ya da kul olarak kullanılamaz; kölelik ve köle alım satımı her türlü biçimiyle yasaktır.

Madde 5: Hiç kimse işkenceye ya da acımasız, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza ya da muameleye uğratılamaz.

Madde 6: Herkes, nerede olursa olsun, kişiliğinin tanınması hakkına sahiptir.

Madde 7: Yasa önünde herkes eşittir ve herkes ayrım gözetilmeksizin yasanın koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma hakkını taşır.
Herkesin, bu Bildirge'ye aykırı her türlü ayrıma ve bu tür ayrım gözetici işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.

Madde 8: Her kişinin, kendisine Anayasa ya da yasa ile tanınan temel haklara aykırı işlemlere karşı ilgili ulusal mahkemelerin etkin koruyucu
 önlemlerinden yararlanma hakkı vardır.

Madde 9: Hiç kimse, keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez.

Madde 10: Herkes, haklarının ve ödevlerinin ya da kendisine yöneltilen ve ceza niteliği taşıyan herhangi bir suçlamanın saptanmasında, davanın
bağımsız ve tarafsız bir mahkemece, tam bir eşitlikle, adil ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.

Madde 11: (1) Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün güvencenin sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile
 yasaca suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır.
(2) Hiç kimse, gerçekleştiği sırada ulusal ya da uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan eylem ya da ihmalden dolayı mahkum edilemez.
Yine hiç kimseye, suçun işlendiği sırada uygulanan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Madde 12: Hiç kimse, özel yaşamı, ailesi, konutu ya da yazışması konularında keyfi müdahaleye, onuruna ve adına karşı saldırıya uğrayamaz.
Herkesin, bu müdahale ve saldırılara karşı yasa ile korunmaya hakkı vardır.

Madde 8: Her kişinin, kendisine Anayasa ya da yasa ile tanınan temel haklara aykırı işlemlere karşı ilgili ulusal mahkemelerin etkin koruyucu
önlemlerinden yararlanma hakkı vardır.

Madde 9: Hiç kimse, keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez.

Madde 10: Herkes, haklarının ve ödevlerinin ya da kendisine yöneltilen ve ceza niteliği taşıyan herhangi bir suçlamanın saptanmasında, davanın
bağımsız ve tarafsız bir mahkemece, tam bir eşitlikle, adil ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.

Madde 11: (1) Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün güvencenin sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile
yasaca suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır.
(2) Hiç kimse, gerçekleştiği sırada ulusal ya da uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan eylem ya da ihmalden dolayı mahkum edilemez.
Yine hiç kimseye, suçun işlendiği sırada uygulanan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Madde 12: Hiç kimse, özel yaşamı, ailesi, konutu ya da yazışması konularında keyfi müdahaleye, onuruna ve adına karşı saldırıya uğrayamaz.
Herkesin, bu müdahale ve saldırılara karşı yasa ile korunmaya hakkı vardır.
2) Hiç kimse bir derneğe girmeğe zorlanamaz.

Madde 21: (1) Herkesin, doğrudan ya da özgürce seçilmiş kişiler aracılığıyla ülkesinin kamu yönetimine katılma hakkı vardır.
(2) Herkes ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.
(3) Halkın iradesi, hükümet erkinin temelidir; bu irade, gizli ya da buna denk bir yöntemle yapılacak ve genel ve eşit oy verme
yoluyla gerçekleşecek olan dönemsel ve dürüst seçimle belirir.

Madde 22: Her kişinin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe; onuru için ve kişiliğinin özgürce gelişmesi için zorunlu olan ekonomik,
toplumsal ve kültürel hakların, ulusal çaba ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgütleriyle ve kaynaklarıyla orantılı olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır.

Madde 23: (1) Herkesin çalışmaya, işini özgürce seçmeye, adil ve elverişli çalışma koşullarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.
(2) Herkesin hiçbir ayrım gözetilmeksizin, eşit çalışma karşılığı eşit ücrete hakkı vardır.
(3) Çalışan herkesin, kendisine ve ailesine insanlık onuruna uygun bir yasayış sağlayan, gerekirse her türlü sosyal güvenlik
araçlarıyla da desteklenen bir ücrete hakkı vardır.
(4) Herkesin, çıkarlarının korunması için başkaları ile birlikte sendika kurmaya ve kurulu bir sendikaya katılmaya hakkı vardır.

Madde 24: Herkesin, çalışma saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve belirli aralıklarla ücretli izin dahil olmak üzere, dinlenme
 ve boş zamanlarını değerlendirme hakkı vardır.

Madde 25: (1) Herkesin gerek kendisi, gerek ailesi için yiyecek, giyecek, konut, sağlıksal bakım, gerekli toplumsal hizmetler de içinde
olmak üzere sağlığına ve esenliğine uygun bir yaşam düzeyine; işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılıkta ya da geçim olanaklarından kendi iradesi dışında yoksul kaldığı başka durumlarda, güvenliğe hakkı vardır.
(2) Analık ve çocukluk özel bakım ve yardım hakkı doğurur. Bütün çocuklar, ister evlilik içinde, ister evlilik dışında doğsunlar, eşit sosyal
güvenlikten yararlanırlar.

Madde 26: (1) Herkesin eğitim hakkı vardır. Eğitim hiç olmazsa ilk ve temel eğitim evrelerinde parasız olmalıdır. İlk eğitim zorunludur.
Teknik ve mesleki eğitimden herkes yararlanabilmeli ve yüksek öğretim, başarıya göre, herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır.
(2) Eğitim, insan kişiliğinin tam gelişmesini, insan haklarıyla temel özgürlüklere saygının güçlenmesini amaç olarak almalıdır.
Eğitim bütün uluslar, ırklar ve dini topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu güçlendirmeli ve Birleşmiş Milletler'in barışın sürdürülmesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.
(3) Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türü için öncelikli seçme hakkına sahiptir.

Madde 27: (1) Herkes, toplumun kültürel etkinliklerine özgürce katılma, güzel sanatları tatma, bilim alanındaki ilerlemelerden ve bunların
nimetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.
(2) Herkesin, sahibi bulunduğu her türlü bilim, yazın ya da sanat yapıtlarından kaynaklanan ahlaki ve maddi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.

Madde 28: Herkesin, bu Bildirge'de yer alan hak ve özgürlüklerin tam olarak uygulanmasını sağlayacak bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.

Madde 29: (1) Herkesin, kişiliğinin özgürce ve tam gelişmesine olanak sağlayan topluluğa karşı ödevleri vardır.
(2) Herkes, haklarını kullanmak ya da özgürlüklerinden yararlanmak konusunda, salt başkalarının hak ve özgürlüklerinin tanınmasını ve
bunlara saygı gösterilmesini sağlamak amacıyla ve demokratik bir toplumda törenin, düzenin ve genel esenliğin haklı gereklerini karşılamak için yasa ile saptanmış olan sınırlamalara bağlıdır.
(3) Bu hak ve özgürlükler, hiçbir biçimde, Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.

Madde 30: Bu Bildirge'nin hiçbir unsuru, içinde açıklanan hak ve özgürlüklerin bir devlet, topluluk ya da bireyce ortadan kaldırılmasını
amaçlayan bir etkinlik ya da girişime hak verir biçimde yorumlanamaz.

http://www.hrw.org/en/contact-us  Uluslararası İnsan Hakları İletişim Merkezleri

İNSANLIK ADINA HAKLARIMIZIN İHLAL EDİLMEDİĞİ ONURLU, UMUT DOLU BİR YAŞAM DİLERKEN,
BUGÜN'ÜN TÜM ULUSUMUZA VE DÜNYA'YA MUTLULUK GETİRMESİ DİLEKLERİMLE
SAYGILAR SUNUYORUM...


Leman KUZU / 2009

SAYFA BAŞI


Yazarın diğer yazıları:

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ / WORLD HUMAN RIGHTS DAY 
   
SAYFA BASI

Mahmut Aşkar
İsrail'in Arapları, Ermenistan'ın Türkleri
Leman Kuzu
DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ / WORLD HUMAN RIGHTS DAY 
Nurdoğan Aktaş
O Bayrakları Kim Çıkaracak?
Prof. Dr. Hacı Duran
Örümcek Ağı ve Yargı Gücü
Yakup Yurt
O Bayrakları Kim Çıkaracak?
Orhan Aras
Kutsal Anadolu Topraklarında
İbrahim Selamet
İyilik Köprüsü SAKVA
Muhsin Ceylan
Zirveden görünenler
 ve bir istifa
Nuran Yelkenci
Ne Mutlu Türküm Diyene!..
Ozan Yusuf Polatoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Ayten Kılıçarslan
Almanya ‘artık vatan’ mı?
S. Semih Sedef
Yitik hayatlar...
Hidayet Kayaalp
Mumla eriyen umutlar
Hayrettin Çakmak
İkinci yirmiyedi, beşinci Cuma
Yılmaz Kuzucu
İyiye değişim ve beyinlerde haraket
M. Ali Aladağ
Alman Medyasındaki İslam
Üzeyir Lokman  Çaycı
Şehirlerleşme ve etkinleşmeler
Haldun Çancı
Gizlenen Gerçek Atatürkçülük ve Savunucularına Ödettirilen Bedeller
Hasan Kayıhan
Bizim "Diaspora" Show
Ali Kılıçarslan
Oy hakkı sözü ne oldu?
Prof. Dr. Mehmet Ali KÖRPINAR
Gelin TV kanallarımızın son durumunu birlikte irdeleyelim
İsmail Altıntaş
Diaspora ve Kimlik
Osman Seçmez
Hayatın gerçek adı: SU
Şefik Kantar
Papa radikallere koz verdi
Fikret Ekin
Yine İnsan
Prof. Dr. Ümit Özdağ
Türkiye'nin En Büyük Sorununa Cevap
Prof. Dr. Berhan Yılmaz
Peygamberi Doğru Anlamak
Prof. Dr. İbrahim Ortaş
Şiddet ve Eğitim Sitemimiz 1
Sebahattin Çelebi
Şimdi....
Veli Kalli
Sorunumuz Kuş Gribi Değil
Mustafa Can
Bayram Gelince Bir Şeyler Olur Bana Canım....
İsmail Tüysüz
”Avrupa’nın Anası Anadolu” Konferansına İlgi Büyüktü
Erhan Türbedar
Kosova’ya İki Yeni Bakanlık Devrediliyor (?)
Serdar Çelebi
Fransa olayları ve Avrupa’da ‘Yeni Irkçılık’
Yakup Tufan
Fransa’nın İmajı
Betül Parlar
Hey du...
Şensel Aşkın
Bilginin/Doğruların Etkinliği
Halil Gülel
Gerçek Güzellik
Dr. Nebil Bozdoğan
Botox zehir mi ilaç mı?
Sizden Biri
Sen neymişsin be abi?
Alperen Çelik
Yeni Vietnam IRAK
İsmail Altıntaş
İslâm Dininin Engellilere Sağladığı Kolaylıklar
Latif Çelik
Ayný acýyý duyanlar en samimi olanlardýr
Dr. Nebil Bozdoğan
Kozmetik cilt tedavisi amaçlı lazer uygulamaları
Fazlı Arabacı
Yaralı bir bilinç